นับถอยหลังสู่ O-Net

นับถอยหลังสู่ O-Net
สอบ O-Net เริ่ม ๑ กมภาพันธ์ ๒๕๕๓

Countdown to O-Net test

จำนวนวัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ปฐมบท ของนโยบาย"จุดเน้นพัฒนาผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษา"

        ท่านผู้อำนวยการคนใหม่ คือ นายกิตติพศ พลพิลา มีนโยบายที่จะสานต่อนโยบายเดิมที่ท่านผู้อำนวยการคนเดิม ได้กำหนดไว้ และจะอาศัยแนวทางหรือ ROADmapที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้ ภายใต้ชื่อ "จุดเน้น สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตร การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล" ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกส่วนที่เป็นองค์ประกอบของกระบวนการจะต้องศึกษาให้เข้าใจ และร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งในแต่ละ ระดับชั้น กระทรวงศึกษาได้กำหนดความสามารถและคุณลักษณะไว้เป็นกรอบกว้างๆ โดยเริ่มต้นที่ นักเรียน ชั้น ป.1-3 ต้องอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารที่สร้างสรรค์
         ชั้น ป.4-6  อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารที่สร้างสรรค์
          ชั้น ม.1-3 แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขั้นสูง มีทักษะชีวิต มีทักษะการสื่อสารที่สร้างสรรค์
         ชั้น ม.4-6  แสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา ใช้เทคโนดลยีเพื่อการเรียนรู้ ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) มีทักษะการคิดขั้นสูง มีทักษะชีวิต มีทักษะการสื่อสารที่สร้างสรรค์
          ในด้านคุณลักษณะ ตามวัยและช่วงชั้น เริ่มที่ใฝ่ดี ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน
         ในด้านคุณลักษณะตามหลักสูตร นักเรียนทุกชั้น ทุกวัย จะต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
         ที่นำเสนอมา ก็เป็นกรอบกว้างๆ ด้านความคาดหวัง ส่วนยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และแนวคิด ตลอดจนนโยบาย จะได้เรียนให้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯท่านรองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่สนใจได้มา นำเสนอประเด็น แง่คิดและยุทธวิธีที่เฉียบแหลมที่ทำได้ มานำเสนอผ่าน Blog นี้
          รายละเอียด ของเอสาร "จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน"ได้เตรียมไว้ให้โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และศึกษานิเทศก์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้ ดาวน์โหลดไปไว้เป็นเอกสารคู่ตัว เพื่อใช้เป็นคู่มือกการทำงานในเส้นทางการขับเคลื่อน ต่อไป
        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น